six to eighty-four

six to eighty-four
30th August 2015 Oz Osmaston

https://www.facebook.com/oz.osmaston/posts/10152960161845974